Lindeboom Instituut
Hoogleraar

De Lindeboom Leerstoel Ethiek van de zorg is sinds september 2019 vacant. Er loopt momenteel een sollicitatieprocedure voor het aanstellen van een nieuwe hoogleraar.*

*

Van 2014 tot 2019 was Prof. dr. Theo Boer bijzonder hoogleraar namens het Lindeboom Instituut. Lees hieronder het profiel van onze voormalige hoogleraar.

Theo Boer

Dr. Theo A. Boer (1960) studeerde theologie en ethiek in Utrecht en Uppsala en deed zijn leervicariaat in een Lutherse gemeente in de DDR. Van 1987-2001 werkte hij bij het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht en als studiesecretaris van de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen (thans Reliëf). Hij promoveerde in 1995 in Uppsala en in 1997 in Utrecht op het werk van de Amerikaanse ethicus James M. Gustafson. Sinds 2001 is hij universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Behalve colleges medische ethiek te Groningen aan de PThU en de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij de cursus Wetenschapsleer voor de Amsterdamse en Groningse honoursstudenten van de PThU. Boer is geassocieerd onderzoeker bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Boer is al jaren betrokken bij het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, sinds 2008 als redactievoorzitter van de Lindeboom Reeks, een boekenserie over medische ethiek. Hij is onder meer voorzitter van de Working Group Bioethics and Biotechnology van de Europese Raad van Kerken, lid van het Kamerbestuur ethiek van de Onderzoeksschool Wijsbegeerte, voorzitter van de  Werkgroep Theologische ethiek, voorzitter van de sectie Evangelical Ethics van de Amerikaanse Society of Christian Ethics en lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Contact

Email: taboer@pthu.nl

Social Media: https://twitter.com/@TheoBoer

Vakgebied

Ethiek van de zorg

Overige activiteiten

Universiteit

  • Universiteit: TU Kampen
  • Verbondenheid: De Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut heeft dr. Theo Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg. Zijn benoeming is ingegaan op 1 september 2014 en omvat de collegejaren 2014-2019.

Publicaties

Nederlands:

2013

– Theo Boer, Maarten Verkerk en Dirk-Jan Bakker, Over(-) behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam: Reed Business Education 2013 (152 pp.)(te verschijnen)

2012

– Theo Boer en Dick Mul, Goede zorg. Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012 (144 pp.)
– Theo Boer, ‘Waarom de geestelijk verzorger in de Krijgsmacht de theorie van de rechtvaardige oorlog zo bitter hard nodig heeft’, in: J.P. van Bruggen (e.a.), Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming van militairen. 2012
–    Theo Boer, Gerrit de Kruijf en Frans Vosman, ‘De weg naar herstel van de sociale vrede’, in: Rien Rouw, Pieter Vos en Johan Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 48-63.

2011

– Theo Boer en Stef Groenewoud, Vroegchristelijke denkers en hedendaagse morele zorgdilemma’s. Den Haag: ZonMW 2011, 80 pp.
– Theo Boer, Heleen Maat, Alco Meesters en Jan Muis (red.), Van God gesproken. Over religieuze taal en relationele theologie (Opstellen aangeboden aan prof.dr. Luco J. van den Brom). Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 270 pp.
– Theo Boer, ‘Relationele theologie, theologisch realisme en ethiek’, in: Theo Boer, Heleen Maat, Alco Meesters en Jan Muis (red.), Van God gesproken. Over religieuze taal en relationele theologie (Opstellen aangeboden aan prof.dr. Luco J. van den Brom). Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 43-54
– Theo Boer, ‘Een christelijke levensstijl in tien aandachtspunten’Kerk en Theologie 62, 4 (2011), 371-83
– Theo Boer en Rinse Reeling Brouwer, ‘Herstel voor de relatie tussen God en civilisatie’, Theologisch Debat 8, 3 (2011), 25-32
– Theo Boer, ‘Waarom oorlog altijd een kwaad is’, Radix 37, 3 (2011), 176-82
– Theo Boer, ‘Medische ethiek behoort tot het hart van het CDA’, Christen Democratische Verkenningen 13, 4 (december 2011), 68-75

2010

– Theo Boer, ‘Acht jaar normen- en waardendebat’Christen Democratische Verkenningen 12, 4 (december 2010), 84-93
– Theo Boer, ‘De toetsing getoetst’, Zin in Zorg 12, 1 (maart 2010), 10-11
– Theo Boer, ‘Gedenkt te sterven. Ervaringen vanuit een toetsingscommissie euthanasie’In Dienst der Genezing(Bulletin Christian Medical Fellowship Nederland), maart 2010
– Theo Boer, ‘Hebben Protestanten de biecht weer nodig?’ in Gerrit de Kruijf en Wietske de Jong (red.), Een lichte last: theologen over de Protestantse Kerk. Zoetermeer: Boekencentrum 2010
– Theo Boer, ‘Ergens houdt het ook voor de dokter op. Commentaar op een casus’, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 20, 1 (2010), 25-6
– Theo Boer, ‘Waarom zelf kiezen voor de dood een uitzondering moet blijven’Het Besluit. Kwartaalbulletin van Stichting de Einder 68 (december 2010), 6-18

2009

– Theo Boer, ‘Hoe komen mensen in de kerk tot morele posities?’, Geestkracht, Bulletin voor Charismatische Theologie 31,2 (2009), 24-33
– Theo Boer, ‘Straf en vergeving’Woord en Dienst Extra, 58 (8 mei 2009), 10-11
– Theo Boer, ‘Rentmeesterschap en de ethiek van de kredietcrisis’, in: R.H.J.M. Gradus (red.),Christendemocraten over de kredietcrisis. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2009, 45-49
– Theo Boer (eindred.), Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief 2009, 224 pp.
– Theo A. Boer, ‘Is euthanasie een maakbare dood? Een bijdrage vanuit het perspectief van de meldingsprocedure’, Nederlands Theologisch Tijdschrift, 63, 2 (2009), 154-163
– Theo Boer, ‘Eerlijkheid als Nederlandse deugd’, in: Louke van Wensveen en Harm Dane (red.), Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden. Zoetermeer: Boekencentrum 2009, 65-76
– Theo A. Boer, ‘De moraal van het verhaal. Kritische vragen bij het luisteren naar verhalen van de armen’, in: Gerrit Immink and Cas Vos (eds.), God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten. Pretoria and Zoetermeer: Protea and Boekencentrum 2009, 32-44
– Theo Boer, ‘Mag de mens de schepping “verbeteren” door het gebruik van plastische chirurgie?’, op NCRV/ VU-website www.protestant.nl
– Theo Boer, ‘Als pluraliteit pijn doet: moreel beraad en moreel beleid in de kerk’Handelingen, Tijdschrift voor praktische theologie, 23 april 2004.

2008

– Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 56-68
– Theo A. Boer, ‘Pastores, zorgvoorzieningen en christelijke ethiek’, Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores 138 (2008, 1), 37-45
– Theo Boer, ‘Ik denk dus geloof ik. Een essay over God, geloof en empirie’, in: Wil van den Bercken (red.),Tussen professie en confessie: wat geloven theologen? Budel: Damon 2008, 25-38
– Theo A. Boer, ‘Bestaat er een christelijke ethiek?’ De Civitate 58, 2 (2008), 6-7
– Theo Boer, ‘Trouw blijven: is het ergens goed voor? Een grensverkenning van instrumenteel denken over trouw’, in: Gerrit de Kruijf en Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin. Kampen: Kok, 2008, 53-70
– Theo Boer, ‘Euthanasie en protestantisme’, op website www.protestantisme.nl

2007

– Theo Boer, ‘Homoseksuele relaties en de bijbel’, Kerk en Theologie 58, 2 (2007), 119-143
– Theo Boer, ‘Christelijke ethiek tussen Geest en tijdgeest: Alfred Dedo Müller’s vergeten Ethik’Nederlands Theologisch Tijdschrift 61, 3 (2007), 198-219
– Theo Boer, ‘Soorten van morele diversiteit in de kerk’, Praktische Theologie 34, 4 (2007), 407-21
– Theo Boer, ‘God en euthanasie. Een persoonlijk theologisch commentaar’Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 17, 3 (2007), 62-66. Lees hier het redactionele commentaar, een reactie van Frans Vosman en een nawoord (Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 17, 3 [2007], 61, 67-70, 71)
– Theo Boer, ‘Bijbelse moraal tussen chaospreventie en het ideaal van het goede leven’Kontekstueel 21, 5 (juni 2007), 6-11
– Theo Boer, ‘Actieve levensbeëindiging, altijd eigen vrije keuze?’, NVBe Nieuwsbrief (Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek), 14, 2 (2007), 14-16

2006

– Theo Boer, Hoe doe je dat? Ethische vragen uit de dagelijkse praktijk van de Gehandicaptenzorg. Den Haag: De Compaan, 2006
– Theo Boer, ‘De moderne geestelijk verzorger als ethicus: een toevalstreffer?’, in: Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, Kampen: Kok 2006, 735-746
– Theo Boer, ‘Christelijke ethiek tussen ideaal en werkelijkheid’, in: Annette den Boer e.a. (red.), Idealist of Realist. Lustrumbundel Sola Scriptura / CSFR, Utrecht: Matrijs 2006, 92-101
– Theo Boer (eindred.), Aart Hoogerwerf, Wim Golsteijn, Jaap Rebel en Ploni Robbers-van Berkel, Medische beslissingen rond het levenseinde: pastorale en morele overwegingen. Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland, 2006
– Theo Boer, ‘Gezocht: een samenbindende persoonlijkheid. Moreel pluralisme in de kerk’, in: Predikant en samenleving, maart 2006, 10-12
– Theo Boer, ‘Veilig klimmen: het kan! Pleidooi voor een integrale veiligheidsbeoordeling in de bergsport’BOBA(Tijdschrift van de Belgische Alpenclub, Klim- en Bergsportfederatie) 2006, 3 (mei-juni), 21-25

2005

– Theo Boer, ‘Lang leve het Nederlandse volk!’, in: Jos Kole en Gerrit de Kruijf (red.), Het ongemak van religie: multiculturaliteit en ethiek. Kampen: Kok 2005, 113-133
– Paul Lieverse, Matthijs de Blois, Theo Boer en Henk Jochemsen, Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in Nederland. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2005. (Hoofdstuk 4 – een theologisch perspectief op euthanasie)
– Theo Boer, ‘AIDS’, ‘Echtscheiding’, ‘Homohuwelijk’, ‘Homoseksualiteit’, ‘Huwelijk’, Naastenliefde’, ‘Sodomie’, ‘Tien geboden’, in: G. Harinck (red.), Christelijke encyclopedie, Kampen: Kok 2005, 34-6, 481-2, 807, 807-9, 828-9, 1243, 1664-5, 1745-7.
– Theo Boer, Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2005. (klik hier voor de inleiding)
– Theo Boer, ‘Ethische kanttekeningen bij terminale sedatie’Zin in Zorg 7, 2 (juni 2005), 10-11
– Theo Boer, ‘Terri Schiavo: een ethische analyse’Pro Vita Humana, 12, 4 (juli-aug 2005), 105-106
– Theo Boer, ‘Ethiek in de bergsport (1): een hoogtegrens aan de moraal?’‘(2): aanvechtbare topclaims en veilig klimmen’Hoogtelijn, Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, sept 2005, 32-35, nov 2005, 34-37

2004

– Theo Boer (red.), Schepper naast God. Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Essays aangeboden aan Egbert Schroten. Assen: Van Gorcum, 2004 (Inhoudsopgave en personalia; ‘Inleiding’)

– Theo Boer, ‘Wanneer is moreel pluralisme binnen de kerk een probleem?’, in: Theo Boer (red.), Schepper naast God. Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Assen: Van Gorcum, 2004, 231-244

– Theo Boer, ‘God de superpacifist? Kritische noties bij de ethisering van God’Nederlands Theologisch Tijdschrift, 68, 3 (2004), 239-253

– Theo Boer (red.), Ethiek in de maak. Voordrachten bij het afscheid van Egbert Schroten. Utrecht: Utrechtse Theologische Reeks, no 47, 2004

– Theo Boer, ‘Het gelijk van Peter Singer: een ethische analyse’Pro Vita Humana, 11, nr. 3 (juni-juli 2004), 77-80

– Theo Boer, ‘Van autonomie terug naar natuurlijk­heid? Een reactie op prof.dr. H.M. Dupuis’Pro Vita Humana, 11, nr. 2 (maart 2004), 62-65

– Theo Boer, ‘Genetica voor christenen’. Besprekingsartikel van: John Bryant en John Searle, Life in Our Hands: A Christian Perspective on Genetics and Cloning, Leicester 2003. Soteria 20, 4 (december 2004), 46-48

2003

– Theo Boer en Angela Roothaan (red.), Gegeven. Ethi­sche essays over het leven als gave. Zoetermeer: Boekencen­trum, 2003 (InhoudInleiding)

– Theo Boer, ‘God als gever van het leven in een moderne context’, in: Theo Boer en Angela Roothaan (red.),Gegeven. Ethische essays over het leven als gave. Zoetermeer: Boeken­centrum, 2003, 20-42

– Theo Boer, ‘De rechtvaardige oorlog: zoeken naar de zin van een eeuwenoud concept’Nederlands Theologisch Tijdschrift, 67, 2 (2003), 89-107

– Theo Boer, ‘Hoe bepaalt mijn levensbeschouwing mijn morele opvattingen?’, in L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden (et al.), Ethiek in praktijk. Tweede, geheel herziene druk. Assen: Van Gorcum, 2003, 143-50

– Theo Boer, theologisch-ethische paragraaf van: Levensmoe: Pastoraat aan mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn en wachten op een natuurlijk levenseinde, Utrecht: Samen op Weg Kerken, 2003

– Theo Boer, medewerking aan Humane biotechnologie. Een studie naar menswaardige toepassingen van nieuwe biotechnische mogelijkheden, Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2003

– Theo Boer, Hoe beschermwaardig is het embryo? Introductie bij de presentatie van het CDA-rapport Humane biotechnologie, Nieuwspoort Den Haag, 7 april 2003

– Theo Boer, ‘Oorlog anno 2003: tussen pacifisme en de rechtvaardige oorlog’, Woord en Dienst 7 juni 2003, 10-11

– Theo Boer, ‘Was de oorlog in Irak een rechtvaardige oorlog?’ Woord en Dienst 21 juni 2003, 10-11

2002

– Boer, Th.A., ‘Euthanasie: de regel achter de uitzonde­ring’Theologia Reformata 45, 2 (juni 2002), 126-144

– Boer, Th.A., ‘Voor en tegen van stamcelonderzoek’Stamcellen. Cahiers Bio-wetenschappen en maatschappij21e jaargang, 3 (september 2002), 47-53

‘Levensbeschouwing en zorg en de rol van de kerk’. Huub Timmermans (red.), Diakonaat en zorg. Conferentieverslag. Utrecht: Samen op Weg kerken, 2002, 15-19

2000

– Boer, Th.A., ‘Het kloneren van mensen: een theologisch-ethisch commentaar’, in: D. Koelega en W.B. Drees,God & Co? Geloven in een technologische cultuur. Kampen: Kok 2000, 179-99

– Boer, Th.A., ‘Reduceren of uitleggen? Een gesprek tussen een gelovige ambtenaar en een kritische theoloog over de Euthana­sieverkla­ring van de SOW-kerken.’ In: F. de Lange, (red.), De dood in het geding, Kampen: Kok, 2000, 23-31. (Hoofdstuk verkort overgenomen in Trouw, Letter en Geest, 27 mei 2000)

1999

– Boer, Th.A., ‘Als het niet meer hoeft: een protestants-christelijke bijdrage over de grenzen aan en van het medisch handelen.’ In: W.L.H. Smelt en V.G.H.J. Kirkels (red.), Grenzen aan het medisch handelen. Nijmegen: Valkhof Pers, 1999, 44-57

– Boer, Th.A. (red.), Niet alle tijd is geld. De andere dimensie van tijdmanagement. Zeist: CVZ 1999

1998

– Boer, Th.A. (red.), ‘Versterving’? Niet toedienen van voeding en vocht in de laatste levensfase: ethiek, le­vensbeschouwing en management. Zeist: CVZ, 1998

1997

– Boer, Th.A., Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief. Vijfde, geheel herziene druk. Kampen: Kok, 1997

– Boer, Th.A., ‘De eigenheid van christelijke zorginstellingen’Christen Democratische Verkenningen, oktober 1997, 543-7

– Boer, Th.A., R. Seldenrijk en J. Stolk (red.), Zinvolle Zorgverlening. Wat maakt zorgen voor mensen met een verstan­delijke handicap zinvol? Amersfoort: Ver­eniging ‘s Heeren Loo, 1997

1996

– Boer, Th.A., ‘Zijn geslachtsaanpassende ingrepen ethisch aanvaardbaar?’, H. Jochemsen (red), Transsexualiteit. Een bespreking vanuit medisch-ethisch, psycholo­gisch en pastoraal opzicht. Ede: Prof.dr. G.A. Lindeboom Insti­tuut, 1996, 107-117

– Boer, Th.A. en T.P.G. Kralt (red.), Christelijk Zorgon­dernemerschap. Christelijke zorgver­lening tussen markt en roeping. Kampen: Kok, 1996

1995

– Boer, Th.A. (red.), Zelf beschikken? Wensen van pati­ënten: mogelijkheden en grenzen. Kampen: Kok 1995

1994

– Boer, Th.A., ‘Het kind van de rekening. Ethische kant­tekeningen bij het gebruik van humaan foetaal materiaal na een abortus provocatus’Pro Vita Humana, 1, 3 (november 1994), 89-96

1993

– Boer, Th.A., De status van het pre-embryo, Cahiers bio-wetenschappen en maatschap­pij, 16, 3 (juni 1993), 33-41

1992

– Boer, Th.A., ‘Opheffing van anonimiteit van donors bij kunstmatige inseminatie; een morele beoordeling van de tegen­argumenten’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 136, 28 (1992), 1332-1335

– Boer, Th.A. (e.a.), Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief, Kampen: Kok 1992

– Boer, Th.A. (red.), Mensen in wording. Theologische, ethische en pastorale overwegingen bij nieuwe voortplantingstechnieken en prenataal onderzoek. Rapport van de commis­sie ‘Biomedische Ethiek’ van het Deputaatschap en de Raad voor de Zaken van Kerk en Theologie van de Neder­landse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder­land, Utrecht 1991 (With a summary in English; mit Deutscher Zusammenfassung)

1991

– Boer, Th.A. (red.), De christelijke instelling in het jaar 2000. Utrecht: CVZ 1991 (40 pp.)

1990

– Boer, Th.A. (red.), Mensvisies in de gezondheidszorg. Utrecht: CVZ 1990 (50 pp.)

1989

– Boer, Th.A., Het slecht nieuws gesprek. Morele zorgvuldigheidskriteria bij het brengen van slecht nieuws in de gezondheidszorg, Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 1989 (Doctoraalscriptie) (150 pp.)

– Boer, Th.A. (red.), Christelijke identiteit in een pluralistische samenleving. Utrecht: CVZ 1989 (40 pp.)

1988

– Göran Collste, Zin in werk? Een bijdrage uit Zweden aan de discussie over een nieuw arbeidsethos. Vertaald en bewerkt door Theo Boer en Henk Tieleman. Amsterdam: DISK 1988. Oorspr. titel: Arbete och livsmening. Berlings, Arlöv, 1985

– Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de instelling: theorie en praktijk. Utrecht: CVZ 1988 (84 pp.)

– Boer, Th.A. (red.), Ethiek in de zorg: te managen? Utrecht: CVZ 1988 (71 pp.)

Internationaal:

2013

– Theo A. Boer, ‘Palliative Sedation: An Exploration from a Christian Ethical Point of View’, in: Currents of Encounter 38. Amsterdam/ New York: Rodopi 2013, 13 pp. (forthcoming)
–    Theo Boer and Richard Fischer (eds.), Human Enhancement: Scientific, Ethical and Theological Aspects from a European Perspective. Brussels: Conference of European Churches, 2013 (302 pp.)
–    Theo Boer and Cees Dekker, ‘I don’t want comfort, I want God, I want poetry, I want real danger’, in: Theo Boer and Richard Fischer (eds.), Human Enhancement: Scientific, Ethical and Theological Aspects from a European Perspective. Brussels: Conference of European Churches, 2013, 33-55.
–    Theo Boer, ‘Reflections on Enhancement and Enchantment: a Concluding Essay’ , in: Theo Boer and Richard Fischer (eds.), Human Enhancement: Scientific, Ethical and Theological Aspects from a European Perspective. Brussels: Conference of European Churches, 2013, 284-292.

2012

– Theo A. Boer, ‘Euthanasia in a Welfare State: Experiences from the Review Procedure in the Netherlands’.Philosophy Study 2,1 (2012), 51-63

2011

– Theo A. Boer, ‘When Family Violence Takes Subtle Forms: A Narrative from a Dutch Context (A Response to CH Thesnaar)’, NGTT 52 (2011), supplement 1, 37-42
– Theo A. Boer, ‘What If the Embryo Is Not a Person?’, in: Jared A. Jaworski (ed.), Advances in Sociology Research 8 (2011). New Haven: Novapress Science, 169-85
– Theo A. Boer, ‘Euthanasia and Dying Well: Some Remarks from a Dutch Perspective’, Focus of the Community of Protestant Churches in Europe 2011, 1, 16-7

2010

– Dick Schinkelshoek and Theo A. Boer, ‘Ethik zwischen Weltbejahung und Weltkritik. Alfred Dedo Müller über Staat, Kirche und Kriegführung (1937/ 1963)’, Zeitschrift für Evangelische Ethik 54, 4 (2010), 277-289

– Theo Boer, Aart Hoogerwerf, Wim Golsteijn, Jaap Rebel und Ploni Robbers-van Berkel, Medizinische Entscheidungen im Umfeld des Lebensendes. Seelsorgliche und moralische Erwägungen. Ins Deutsche übersetzt von Frauke Hayungs, in: Stefanie Schardien (ed.), Mit dem Leben am Ende. Stellungnahmen aus der kirchlichen Diskussion in Europa zur Sterbehilfe. Göttingen: Edition Ruprecht 2010, 171-211

– Theo A. Boer, ‘Euthanasia’, in: Joel Green, Jacqueline Lapsley, Rebekah Miles, and Allen Verhey (eds.)Dictionary of Scripture and Ethics, Cleveland, OH: Baker 2010 (forthcoming)

– Theo A. Boer, ‘Is Luther’s Ethics Christian Ethics?’, Luther Digest 18 (2010) (Abridged version of the 2007Lutheran Quarterly essay), 46-51

2009

– Theo A. Boer, ‘Between Flourishing and Withering: A Theologian’s Impressions from the Dutch Euthanasia Review Procedure’, Reformed World 59, 3 (2009), 197-212

– Ulla Schmidt, Theo Boer, Dieter Heidtmann, Ulrich Körtner, Stefanie Schardien et al, A Time to Live, and a Time to Die: An Aid to Orientation on Death-hastening Decisions and Caring for the Dying. Vienna: Community of Protestant Churches in Europe , 2009

2008

– Theo A. Boer, ‘Protokolle einer Tragödie: Alfred Dedo Müller und der Nationalsozialismus 1933-1936’Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Halbjahresschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft, 21,2 (2008), 373-391

– Theo A. Boer, ‘With Michael Walzer towards a Just Peace,’ in: Anne Marie Reijnen and Peter Tomson, Europe Between Wars: Bonhoeffer, the Struggle for Peace, and the Cultural Heritage. A Salute to Jurjen Wiersma. Analecta Bruxellensia 13 (2008), 78-98

– Theo A. Boer, ‘Stem Cells, Pluralism, and Moral Empathy,’ in: Lars Östnor (ed.), Stem Cells, Human Embryos, and Ethics: Interdisciplinary Perspectives. Dordrecht: Springer 2008, 121-134

2007

– James M. Gustafson, Moral Discernment in the Christian Life: Essays in Theological Ethics. Selected and with an Introduction by Theo A. Boer and Paul E. Capetz. Louisville: Westminster John Knox Press (Library of Theological Ethics), 2007

– Theo A. Boer and Paul E. Capetz, ‘Introduction’, in: James M. Gustafson, Moral Discernment in the Christian Life: Essays in Theological Ethics. Selected and with an Introduction by Theo A. Boer and Paul E. Capetz. Louisville: Westminster John Knox Press 2007, xiii-xxii

– Theo A. Boer, ‘Is Luther’s Ethics Christian Ethics?’Lutheran Quarterly 21, 4 (Winter 2007), 404-421

– Theo A. Boer, ‘Recurring Themes in the Debate about Euthanasia and Assisted Suicide’Journal of Religious Ethics, 35, 3 (2007), 529-555

2006

– Theo A. Boer, ‘Luthers Theologie: Ethik? Christliche Ethik?’ Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 48, 1 (2006), 18-32

– Theo A. Boer, ‘Alfred Dedo Müllers Ethik: zwischen Radikalität und Gleichschaltung’, Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft, 19, 2 (2006), 389-413 (Deutsche Zusammenfassung; Summary in English)

2005

– Theo A. Boer, ‘Need and Justice in Health Care: From Formal Justice to Material Justice’, in: Andrea Dörries, Katharina Hespe-Jungesblut (eds.), Medical Need and Justice in Health Care. Workshop Reader European Workshop. Hannover: Zentrum für Gesundheidsethik, 2005, 173-175

2003

– Theo A. Boer, ‘After the Slippery Slope: Dutch Experiences on Regulating Active Euthanasia’Journal of the Society of Christian Ethics, 23,2 (2003), 225-242, translated: ‘Dopo la Slippery Slope: Le esperienze olandesi nella regolamentazione della eutanasia attiva’Rassegna di Teologia, 44,3 (2003), 397-416

2002

– Theo A. Boer, ‘Legalisering som lösning? Erfarenheter av Holländsk eutanasipraxis’. Gunnel Borgegård, Göran Lantz (eds.), Manuskriptsamling Den goda döden. Stockholm: Ersta-Sköndal Högskola & Nordiska ekumenis­ka rådet, 2002, 9-18

2000

– Joop Stolk, Theo A. Boer, and Ruth Seldenrijk (eds.), Meaningful Care: A Multidisciplinary Approa­ch to the Meaning of Care for People with Mental Retardation. Dordrecht: Kluwer Acade­mic Publishers, 2000 (Concepts and Content)

– Theo A. Boer, ‘Meaning of Life and Meaning of Care: A Christian Perspective’, in: Joop Stolk, Theo A. Boer, and Ruth Seldenrijk (eds.), Meaningful Care: A Multidisciplinary Approa­ch to the Meaning of Care for People with Mental Retardation. Dordrecht: Kluwer Academic Publish­ers, 2000, 51-64

– Hans Reinders, Joop Stolk, and Theo A. Boer, ‘A Multidiscipli­nary Approach to the Meaning of Care for People with Mental Retardation’. Journal of Intellectual Disability Research, 44 (2000), 439

– Theo A. Boer, ‘Sterbehilfe auf Verlangen? Die Euthanasie­diskussion in Holland und die Haltung der Christen’, in:Neukirchener Erziehungsverein, Jahresbericht 2000. Neu­kirchen: 2000, 28-31

– Th.A. Boer, W. Helbig, J. Hoyau and A. Repetto, ‘Modelle, esperienze e considerazioni delle istituzioni sanitarie non profit in Europa’. Sanita. Bimestrale dell’Associazi­one religiosa Istituti Socio-Sanitari, 12, 6 (Nov-Dec 2000), 32-42

1997

-Theo A. Boer, Theological Ethics after Gustafson: A Criti­cal Analysis of the Normative Struc­ture of James M. Gustafson’s Theocentric Ethics. Kampen: Kok, 1997 (Abstract ; Concluding Essay)

1996

– Theo Boer and Egbert Schroten, ‘Life and Death Seen from a Dutch Reformed Position’, in: Lars Oestnor (ed),Bioe­tikk og teologi. Rapport fra Nordisk teologisk nettverk for bioetikks workshop i Stockholm 27.-29. september 1996. Oslo: Nordisk teologisk nettverk for bioetikk, 1996, 31-51

1995

-Theo A. Boer, All Things in Relation to God: A Critical Analysis of the Normative Structure of James M. Gustaf­son’s Theocentric Ethics. Uppsala: Uppsala University 1995

1993

-Theo A. Boer and Egbert Schroten, ‘Bioethical Issues in Protestant Continental Euro­pe’. in: B. Andrew Lustig (ed.), Bi­oethics Yearbook: Vol. 3 (1993), Dordrecht: Kluwer Acade­mic Publishers, 1993, 1-18