Lindeboom Leerstoel

De bijzondere leerstoel Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Utrecht is ingesteld door de stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut. De leeropdracht van deze leerstoel behelst het vanuit christelijk perspectief doordenken van medisch-ethische en zorgethische vraagstukken.

Sinds 1 september 2022 bekleedt prof. dr. Stef Groenewoud de Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg. Naast zijn werk voor het Lindeboom Instituut is Groenewoud als gezondheidswetenschapper en ethicus verbonden aan IQ Healthcare, een wetenschappelijke onderzoeksafdeling van het Radboudumc.

Door middel van academisch onderwijs en onderzoek wil de leerstoel een zinvolle, christelijk doordachte bijdrage leveren aan de academische vorming van studenten theologie, geneeskunde en andere op de zorg gerichte studies. Ook beoogt de leerstoel kerken en christenen te helpen in het verdiepen van hun kijk op medisch-ethische onderwerpen. Zowel bij predikanten als bij christelijke scholen en organisaties bestaat daar een duidelijke behoefte aan.

De leerstoelhouder richt zich op een breed scala aan onderwerpen uit de praktijk van de zorg en het medisch handelen. Daarbij valt te denken aan:

(Over)behandelen, in combinatie met kwaliteit van leven en de zinvolheid van ouderdom;
Vraagstukken met betrekking tot levensbegin en levenseinde (gerelateerd aan de beginselen van
beschermwaardigheid van leven en autonomie);
Zingevingsvraagstukken in de zorg, en christelijke geestelijke gezondheidszorg;
Actuele thema’s uit het politiek-maatschappelijke debat, als onder meer de kosten van de zorg, palliatieve
zorg, obesitas;
Voorspellende geneeskunde, waaronder preventieve bevolkingsonderzoeken, prenatale diagnostiek,
genetisch onderzoek;
Solidariteit in de zorg;
Ethische aspecten verband houdende met zorgverzekeringen en -declaraties.

Onderwijs

1. De minor “Inleiding Medische Ethiek”  (sep – half okt; 2,5 EC) voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde en gemotiveerde studenten. Hierbij gaan we in zes avonden in op enkele kernonderwerpen in de medische ethiek, zoals de oorsprong van de bio-ethiek, de kenmerken van christelijke medische ethiek, moreel beraad, mensverbetering, waardigheid en zorg rond het levenseinde, rechtvaardigheid en verdelingsvraagstukken in de zorg en de rol van empirisch onderzoek in de ethiek van de gezondheidszorg. Daarnaast schrijven studenten een essay over een morele vraag in de zorg.

2. De keuzemodule Ethiek van de Gezondheidszorg (half okt – dec; 6 EC) voor theologiestudenten in de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving. In zes ochtenden behandelen we ongeveer dezelfde thema’s als in de minor, maar dieper en met behulp van meer literatuur. Ook hier schrijven studenten een essay, dan wel een lees- en reflectieverslag.  Deze module is alleen te volgen door theologiestudenten aan de TU Utrecht en niet vrij te kiezen.

3. De leergang Ethiek van de Zorg vanuit Christelijk Perspectief (jan – mei; staat gelijk aan 6 EC) voor werkers in de gezondheidszorg. Deze leergang, die we samen met de CHE aanbieden via ‘Weet Wat Je Gelooft’, vindt plaats op landgoed Zonneoord in Ede. In zes hele collegedagen maken deelnemers kennis met zowel de theorie als de toegepaste praktijk van de christelijke medische ethiek rond diverse thema’s. Aanvullend aan de bovengenoemde thematiek behandelen we thema’s als genderdysforie en het belang van zelfzorg en preventie. Ook werken studenten met behulp van intervisie en coaching aan hun eigen professionele ontwikkeling.

Kijk voor het volledige vrij toegankelijke lesaanbod op onderstaande pagina.

Lesaanbod

Publicaties en activiteiten

Wetenschappelijke publicaties


Graafland, W., et al. (2023). "Challenges in pastoral care practice in euthanasia: A concept mapping study among Dutch protestant pastors." Death Stud: 1-11.

Tros, W., Groenewoud, AS. et al. (2022). "Actual timing versus GPs' perceptions of optimal timing of advance care planning: a mixed-methods health record-based study." BMC Prim Care 23(1): 321.

Tros, W. Groenewoud, AS, et al. (2022). "General practitioners' evaluations of optimal timing to initiate advance care planning for patients with cancer, organ failure, or multimorbidity: A health records survey study." Palliat Med 36(3): 510-518.

Groenewoud, A. S. (2023). “Waar je woont is hoe je sterft. Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde”. Oratie TU Kampen | Utrecht. 2 juni te Utrecht.

Tros, W., et al. (2023). "Is de timing van proactieve zorgplanning optimaal in de praktijk?" Huisarts en Wetenschap augustus 2023: 1-5.

Media


PThU and T. Kampen|Utrecht (2022). Mijn verlangen, jouw verdriet. Wie mag er meepraten over
euthanasie? . Heilige Grond K. Tamminga. Utrecht.

Kranten


Apeldoorn, Erdee Media Groep.
is iets dat je moet koesteren.
Zuurman, H. L. 2 juni 2023. Artsen zijn soms euthanasie-moe. Nederlands Dagblad. Amersfoort.
Groenewoud, A. S. 11 juni 2023. Waar je woont is hoe je sterft? Reformatorisch Dagblad, 2023. Apeldoorn,
Erdee Media Groep.

Voordrachten/symposia


Groenewoud, A.S. 2022. Nederlandse Patiëntenvereniging (2022). Meer vrijwilligers: minder euthanasie?
Jubileumwebinar NPV 40 jaar. Gorinchem.
Oratie 2 juni 2023. Waar je leeft is hoe je sterft. Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het
levenseinde.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy