Onderzoek

Het Lindeboom Instituut levert een bijdrage aan onderzoek naar medisch-ethische en zorgethische vraagstukken. Op dit moment hebben we de volgende lopende onderzoeken.

Menselijke waardigheid


In het Europese debat wordt het begrip menselijke waardigheid vergeten, als begrip dat samenhangt met het gegeven dat de mens een relationeel wezen is (Imago Dei). Ook wat betreft de ontwikkeling van Europees gezondheidsbeleid. En dat terwijl menselijke waardigheid uitgangspunt is in Europese verdragen en Europees recht. De gezamenlijke grond over menselijke waardigheid wordt uit het oog verloren, waarbij zelfbeschikking veelal bepalend lijkt te worden voor de invulling van het begrip menselijke waardigheid. Het lijkt om een zoektocht te gaan naar de balans tussen menselijke waardigheid als relationeel wezen en autonomie.

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe wordt in de Europese wet- en regelgeving het begrip menselijk waardigheid gehanteerd en hoe kan dit begrip binnen Europa beter worden benut als gezamenlijk uitgangspunt voor ethisch geladen vraagstukken?

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Sallux. Neem voor informatie over dit project contact op met Arthur Alderliesten.

Regionale verschillen bij euthanasieLees hier meer over het promotieonderzoek dat is gestart.

Advance Care Planning en geestelijke verzorging


Advance Care Planning (ACP), of in het Nederlands vroegtijdige zorgplanning, staat de laatste twee decennia in de belangstelling als het gaat om het vergroten van de toegevoegde waarde van zorg aan het einde van het leven.

Het is de vraag in hoeverre patiënten in de christelijke achterban bezig zijn met / open staan voor ACP. Kenmerkend voor deze achterban is het spanningsveld tussen enerzijds het besef dat ‘we hier geen blijvende stad hebben’, en waarbij de opdracht ‘bereid uw huis want gij zult sterven’ resoneert (Jesaja 38). Anderzijds heeft de kernwaarde ‘beschermwaardigheid van het leven’ lange tijd geleid tot een soort ‘behandelbias’, waarbij op de achtergrond vaak argwaan speelde jegens ‘stoppen met behandelen’ en ook ander medisch ingrijpen rond het levenseinde, waaronder het gebruik van morfine en andere sedativa.
 
Ten tweede richten ACP interventies zich vrijwel altijd op professionals die betrokken zijn bij de zorg (geneeskundig of verpleegkundig) voor de patiënt. Veel minder of nauwelijks is er speciale aandacht, ondersteuning en materiaal voor geestelijk verzorgenden en pastoraal werkers. Toch zijn ook deze professionals nadrukkelijk in beeld in de zorg rond het levenseinde.

Doel van dit project is door verkennend onderzoek enerzijds antwoord te krijgen op genoemde vraag, maar anderzijds ook bijdragen aan vroegtijdige zorgplanning rond het levenseinde, door het ontwikkelen en implementeren van concrete interventies voor de achterban.

Dit project is in voorbereiding en wordt ondersteund door De christelijke zorgverzekeraar. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij prof. dr. Stef Groenewoud.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy