Lindeboom Instituut

Blog

Op vrijdag 2 juni sprak Stef Groenewoud zijn inaugurele rede uit. Ter gelegenheid van deze inaugurele rede is er op vrijdagochtend een symposium georganiseerd met als thema “de Zorgende gemeenschap.” De oratie, die werd gehouden in de Janskerk te Utrecht, had de titel: “Waar je woont is hoe je sterft: Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde.”

Het Lindeboom Instituut heeft Stef Groenewoud per 1 september 2022 als bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht benoemd. Hij is als gezondheidswetenschapper en ethicus verbonden aan IQ Healthcare, een onderdeel van het Radboudumc en een wetenschappelijke afdeling die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg.

In dit artikel vindt u een samenvatting van de oratie.

Tijdens zijn oratie heeft hij twee kernthema’s uit zijn werk – goede zorg rond het levenseinde en geografische variatie – met elkaar verbonden en daarop ethisch gereflecteerd.

Volgens Groenewoud gaat er veel goed in de verbetering van de zorg rond het levenseinde, maar er zijn in de kwaliteit, de kosten en het gebruik van de levenseindezorg – soms grote – verschillen tussen regio’s. Dit gaat bijvoorbeeld over de behandeling bij kanker, de manier waarop palliatieve zorg wordt geleverd, maar ook over het euthanasiepercentage. Er bestaat aanzienlijke variatie in de incidentie van euthanasie in Nederlandse gemeenten. De tweeledige vraag die rijst is: “in hoeverre zijn geografische verschillen in de levenseinde zorg in het algemeen, en specifiek bij euthanasie nu een (moreel) probleem en als het dat is; wat kunnen we er dan aan doen?

Om die beantwoorden moeten de regiovariatie in levenseindezorg verder bestudeerd worden. Groenewoud beschrijft eerst de benadering van de vraag als “kennispuzzel.” De kennispuzzel is een vraag naar feiten, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. In dit geval gaat het over de frequentie waarmee diverse vormen van zorg rond het levenseinde worden gegeven, al dan niet als percentage van het aantal overledenen in een gebied.

De volgende uitdaging is een praktische puzzel: hoe maken we onderscheid tussen acceptabele, gewenste, variatie enerzijds en onacceptabele, ongewenste variatie anderzijds. Maar het gaat ook over de vraag hoe de ongewenste variatie gereduceerd kan worden.

Het is echter te mager om deze vragen alleen als praktische puzzel te benaderen. De zoektocht naar goede zorg rond het levenseinde is ook een ethische puzzel. Het discours van effectieve, ineffectieve, laat staan efficiënte zorg, is hiervoor niet toereikend en niet passend. Zeker niet als het gaat om een onderwerp als euthanasie.

Een standaard verklaring voor regionale verschillen is vaak dat de zorgbehoefte van mensen per regio verschilt. Maar het begrip zorgbehoefte verandert ook met de tijd. Zo is euthanasie in veel gevallen “niet langer een uiterste redmiddel om een vreselijke dood te voorkomen, maar een manier om te ontsnappen aan een vreselijk leven” (Boer, 2021). Een andere veel gehoorde verklaring is dat voorkeuren van mensen nu eenmaal verschillen per regio. Volgens Groenewoud staat een sterk op individuele autonomie en zelfbeschikking gebaseerd mensbeeld echter ver af van de werkelijkheid dat alle mensen van nature sociale wezens zijn, die alleen tot hun bestemming komen in een leven in gemeenschap. Kortom: bij  beslissingen rond het levenseinde gaat het niet alleen om het individu ‘patiënt’.

Groenewoud constateert dat in de huidige benadering van het probleem van ‘geografische verschillen in de zorg’ een ethisch of normatief kader ontbreekt en stelt een aantal alternatieve denkkaders voor.

Het betreft enerzijds het op neocalvinistische en christelijk filosofische leest geschoeide Normatieve Praktijk Model en anderzijds kernthema’s uit het Katholiek Sociaal Denken.

Binnen het Normatieve Praktijkmodel is het kwaliteitsdenken in de zorg, en meer specifiek methoden en strategieën voor zowel het duiden als terugdringen van ongewenste variatie in zorggebruik, – kwaliteit en -kosten, en in dit geval dus in zorg rond levenseinde, gebaat bij i) een moreel realistisch concept van goede zorg, ii) het besef dat zorgende relaties een intrinsieke waarde hebben; iii) een structuur van normen en regels voor goede zorg, die voorziet in helderheid en taal om op begripvolle wijze met elkaar na te denken over een goede zorgpraktijk; iv) de erkenning dat ethiek hierin een centrale plaats heeft; v) een explicitering van waarden die richting geven aan de zorgpraktijk.

Groenewoud geeft aan dat hij in zijn werk de komende vier jaar twee accenten wil leggen: goede zorg rond het levenseinde en rechtvaardigheidsvraagstukken in de zorg. Hij wil bijdragen door onderwijs, verschillende onderzoeken, projecten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met o.a. De Christelijke Zorgverzekeraar. Daarbij geeft hij aan dat hij zichzelf beschouwt als moreel realist: het morele goede ligt besloten in de wereld om ons heen en kan ontdekt worden. Daarnaast beschouwt hij het in gesprek blijven met de ander als een kern van de theologisch ethische taak in haar bezinning op het leven in de democratische rechtsstaat. Daarmee zal zijn werk een brug slaan tussen de christelijke ethische kerndoelen van het Lindeboom Instituut en het onderzoek in de breedte van de zorg, waarin waarden, normen en ethische grondbeginselen kunnen verschillen.

Komend academijaar start Wieke Ligtenberg onder begeleiding van prof. dr. Stef Groenewoud en prof. dr. Theo Boer aan een promotie onderzoek over regiovariatie bij euthanasie. Wieke vertelt er meer over.

“Mijn naam is Wieke Ligtenberg en vanaf september start ik onder begeleiding van Stef Groenewoud en Theo Boer aan een promotie onderzoek a.d.h.v. de vraag: Waarom komt euthanasie in Nederland in sommige plaatsen veel vaker voor dan elders? Een verdiepend en duidend onderzoek met een grounded theory design uitmondend in een ethische beschouwing. Dit onderzoek sluit goed aan bij mijn eerdere ervaringen met kwalitatieve methoden en normatieve reflectie die ik opdeed tijdens mijn studietijd aan de Universiteit Utrecht (Algemene Sociale Wetenschappen en Applied Ethics). Na de afgelopen vier jaar gewerkt te hebben als onderzoeker en docent bij Amsterdam UMC en Fontys Hogeschool, ben ik enthousiast om nu aan de slag te gaan met een promotieonderzoek in de medische ethiek.

In dit project wordt verdiepend onderzoek gedaan in regio Doetinchem en Alkmaar, om de couleur locale van de euthanasiepraktijk in deze gebieden in kaart te brengen. Verder wordt er gewerkt aan de verzameling en bundeling van ervaringsverhalen van huisartsen met euthanasie. Ten slotte volgt er een ethische duiding van het fenomeen geografische verschillen in de euthanasiepraktijk. Uiteindelijk hoop ik door het in kaart brengen en duiden van regionale verschillen en ervaringen van huisartsen met euthanasie een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de doordenking van een van de grote medisch ethische vraagstukken van deze tijd, namelijk de vragen die spelen rond het levenseinde.”

 

 

Op 13 en 14 juni 2019 verzorgt Christian Medical Fellowship (CMF) i.s.m. het Lindeboom Instituut de cursus Rondom het Levenseinde. De cursus is bedoeld voor praktiserende artsen en is op hun behoeften afgestemd.

 

Verschillende sprekers zullen vier hoofdthema’s behandelen en er zal ook ruimte zijn voor discussie, praktisch oefenen en casuïstiek. Lindeboom-hoogleraar Theo Boer en Maarten Verkerk, hoogleraar namens Stichting voor Christelijke Filosofie aan de Universiteit Maastricht, nemen het blok ‘Theorie en achtergrond’ voor hun rekening.

 

Verder zullen Rob Bruntink (‘Communicatie en omgaan met verschillen’), Carlo Leget (‘Spirituele zorg rond het levenseinde’) en Kees Goedhart en Jan Drooger (‘Overbehandeling en Advance care planning’) acte de présence geven.

 

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar https://cmf-nederland.nl/cursus-levenseinde.

 

Subsidie voor Lindeboom Instituut en NPV voor onderzoek naar voorspellende geneeskunde
*

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de NPV krijgen een subsidie voor het project “Komt een test bij de dokter …”: Een morele verkenning naar de gevolgen van voorspellend medisch onderzoek voor de relatie tussen arts en patiënt.
*

Het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut voor ethiek van de zorg en de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) hebben van Zorgonderzoek Nederland (ZonMw) een subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar de ethische aspecten van door patiënten zelf geïnitieerd voorspellend medisch onderzoek.
*

In toenemende mate komen patiënten bij hun (huis)arts met de resultaten van onderzoek dat zij hebben laten verrichten zonder daar tevoren met hun arts over te hebben gesproken. Voorbeelden van onderzoek zijn de Total Body Scan (in Duitsland verricht, binnenkort naar verwachting ook in Nederland) en het Duizend Dollar Genoom. Onder de titel “Komt een test bij de dokter …” wordt bekeken welke moreel relevante gevolgen zulke onderzoeken hebben voor bestaande arts-patiëntrelaties. Moet een arts de onderzoeksresultaten serieus nemen? Moet men iemand die ongerust is, doorverwijzen voor vervolgonderzoek? In hoeverre zal een arts iemand die door een test ongerust is geworden, willen geruststellen? En wat zijn de gevolgen van eventueel gevonden aandoeningen of risico’s voor de familierelaties van de patiënt? Voor het in kaart brengen van de morele aspecten van door patiënten geïnitieerd onderzoek zal behalve van literatuuronderzoek ook gebruik worden gemaakt van interviews en focusgroepen. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) zal in dit onderzoek zijn betrokken.
*

De resultaten komen beschikbaar in de vorm van een wetenschappelijk onderzoeksrapport, en van één of meer brochures die voor een breed publiek bestemd zijn. De wetenschappelijke leiding ligt in handen van prof. dr. Theo Boer, als Lindeboom hoogleraar Ethiek van de Zorg verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen. In zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming in juni 2015 ging hij reeds in op het thema van de voorspellende geneeskunde.

Bovengenoemde oratie is te downloaden op: https://www.lindeboominstituut.nl/artikel-over-oratie-van-prof-dr-t-a-boer-bij-inauguratie-in-kampen-op-8-juni-j-l/

2015-02-12 Lindeblad November 2014 blz 1 - Foto 1

 Op woensdag 29 oktober hadden alle organisaties waarmee het Lindeboom Instituut samenwerkt de gelegenheid om het bestuur van het  Instituut, maar  vooral ook de nieuwe hoogleraar Theo Boer persoonlijk te ontmoeten. Tal van organisaties, onder meer uit gezondheidszorg,  welzijn en politiek, waren  vertegenwoordigd. Op het programma stond o.a. een inleiding over christelijke medische ethiek door prof. dr.  Theo Boer. 

 Prof. dr. Theo Boer tijdens zijn inleiding over christelijke medische ethiek: ‘Wij staan met de voeten in de modder, en met het hoofd in de  wolken’. Met  andere woorden, christelijke ethiek heeft twee lagen. Enerzijds de modder: de harde dagelijkse werkelijkheid, de chaos en de  beperking. Anderzijds de  hemel met zijn wolken: het Goede Leven, zoals het leven bedoeld is en zoals het ook in de hemel weer zal zijn.

2015-02-12 Lindeblad November 2014 blz 1 - Foto 2 De ondertekening van het ‘Convenant Lindeboom Instituut en Lindeboom  Leerstoel’ door de vijf partners in het  Consortium. V.l.n.r.:  Hillie van de Streek,  directeur Lindeboom Instituut; Ab Berger, voorzitter Lindeboom  Instituut en  Stichting voor Christelijke Filosofie;  Abwin Luteijn, manager Pro Life  Zorgverzekeringen; Mees te  Velde, College van Bestuur TU Kampen; Esmé  Wiegman, directeur NPV; Jan  de Jong, College van Bestuur TU  Kampen.

 

 

 

2015-02-12 Lindeblad November 2014 blz 1 - Foto 3
Een kleine 40 deelnemers zorgden voor een drukke en geanimeerde avond, waarbij oude banden werden aangehaald en nieuwe  ontmoetingen tot stand  kwamen.

Lindeboom

 

Achtergrond

 

Het Lindeboom Instituut is genoemd naar Prof.dr. G.A. Lindeboom (1905-1986). Hij was hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceerde daar Inwendige Geneeskunde en Encyclopedie der Medische Wetenschappen. Daarnaast heeft hij zich beziggehouden met medisch-ethische vraagstukken.

 

Door middel van talloze publicaties en activiteiten in vele organisaties heeft hij zich ingezet voor een bijbels verantwoorde medische ethiek. Een keuze uit zijn werk is in boekvorm gepubliceerd als deel 1 van de Lindeboomreeks.

 

Uit dankbaarheid voor het vele werk dat hij op medisch-ethisch gebied heeft verricht en om uit te drukken dat het Instituut vanuit dezelfde geestelijke achtergrond dit werk wil voortzetten, is zijn naam eraan verbonden.

 

Publicatie

 

Medisch geschiedkundige prof. dr. M.J. van Lieburg (verbonden aan het UMC Groningen) heeft nu een boek uitgebracht over G.A. Lindeboom getiteld:

 

Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986), Internist-hoogleraar aan de Vrije Universiteit, en zijn
levensbeschouwelijke, ethische en historische bijdragen tot de geneeskunde en gezondheidszorg.

 

Meer informatie vind u hier

 

LindeboomInstituut_Slider_p5

 

Op 9 december 2014 organiseert ForumC i.s.m. het Lindeboom Instituut en debatcentrum Sphinx een avond rondom het thema ‘Over- en onderbehandelen in de Zorg’. In Centre Ceramique in Maastricht gaan vier deskundigen met elkaar in gesprek.

 

“Wij kunnen niets meer voor u doen.” Wanneer horen ernstig zieke mensen dat? Wanneer is de grens van ‘beter maken’ of ‘beter willen worden’ bereikt? En wat kan er nog wél gedaan worden nadat een patiënt uitbehandeld is?

 

Terwijl we weten dat eindeloos doorbehandelen niet altijd leidt tot meer kwaliteit van leven en erg duur is, blijkt het verre van gemakkelijk te zijn om te bepalen wanneer er “niets” meer voor je gedaan kan worden.

 

Programma 

 

Onder leiding van Simone van Trier gaan we op 9 december op zoek naar het waarom van die moeilijkheid. Waar ligt de grens van curatief behandelen voor patiënten? Arts Harm Kuipers is zelf patiënt en heeft liever een kort goed leven dan een lang slecht leven. Wat is de mening van ethicus Maarten Verkerk over dit dilemma? Jacqueline Bouts, verpleegkundige en oprichter van jongerenhospice Xenia, heeft dagelijks te maken met jongeren met een terminale ziekte. Blijft hun hoop langer dan bij ouderen gevestigd op de mogelijkheden van de geneeskunde? En wanneer kan er in de ogen van een oncoloog als Roy Lalisang van het MUMC geneeskundig ‘niets’ meer gedaan worden voor een ernstig ziek persoon?

 

 Datum en locatie 

 

Dinsdag 9 december 2014, Centre Ceramique, Aanvang 19:30 uur, Toegang gratis

Afgelopen week was er veel media aandacht voor de discussie rondom euthanasie. Theo Boer leverde hierin een belangrijke bijdrage.

 

Er verscheen een interview in Trouw en een item in Nieuwsuur.

 

Theo Boer in gesprek met Radio 5 over zijn nieuwe aanstelling. Luister heel het gesprek op http://bit.ly/1nRF5bW

 

Meer informatie over Theo Boer vindt u hier.
nporadio5