Lindeboomreeks

De Lindeboomreeks is een serie boeken voor een breed, geïnteresseerd publiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, het pastoraat en het onderwijs.

Wilt u een boek bestellen, dan kan dat via uitgeverij Buijten en Schipperheijn via onderstaande knop.

Boek bestellen

Het is mogelijk een abonnement te nemen op de reeks. U krijgt een nieuw verschenen deel dan vanzelf toegestuurd en betaalt voor de boeken een speciale abonnementsprijs (ca. 20 % voordeel). Stuur ons een mail (info@lindeboominstituut.nl) als u hierin geïnteresseerd bent.

Titels

Deel 21 | Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbeginNederland kent een breed geaccepteerde praktijk van abortus en vruchtbaarheidstechnieken. Wie niet spontaan zwanger kan worden, kan een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, wie ongewenst zwanger is kan naar een abortuskliniek, en wie vreest voor een genetische aandoening kan de vrucht laten testen. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt ervoor gepleit om nog meer mogelijk te maken, zoals het kweken van embryo’s en ingrijpen in het DNA van embryo’s. Een open, maatschappelijk gesprek over de voors en tegens van deze technieken is van groot belang. Op grond waarvan bepalen we welk ongeboren leven beschermwaardig is en welk niet? Is genetische modificatie bij mensen wenselijk? Moeten we keuzen hierover aan individuen overlaten of hebben overheid en samenleving hier ook nog een regulerende en beschermende functie? Deze bundel is bedoeld om het debat hierover te stimuleren en om mensen te helpen hierin hun keuzen te bepalen. Hij biedt een overzicht van de actuele wetenschappelijke, medische en juridische praktijk en blikt vooruit op nieuwe ontwikkelingen.

Theo Boer, Elise van Hoek en Dick Mul (redactie)
ISBN 978 946 369 10 93
Uitgever: Buijten en Schipperheijn Motief
€ 19,95

Deel 20 | Komt een test bij de dokterHet is steeds gemakkelijker om zonder tussenkomst van een dokter health checks te laten doen. Ook als er zich geen symptomen voordoen. Het kan gaan om tests die eenvoudig via drogist, apotheek of internet verkrijgbaar zijn, maar ook om medisch onderzoek bij mensen die geen gezondheidsklachten hebben, gericht op het vinden van ziekte, een erfelijke aanleg voor ziekte, of risicofactoren die de kans op ziekte vergroten: de total bodyscan en genoombreed DNA-onderzoek (het ‘duizenddollargenoom’). Over de voors en tegens heeft al de nodige medisch-ethische en politiekbeleidsmatige doordenking plaatsgevonden. Maar wat betekenen health checks voor de arts-patiëntrelatie en voor de relatie tussen gebruikers en hun directe naasten? Om het antwoord op die vraag te vinden werd een enquête gehouden onder gebruikers en niet-gebruikers van health checks: wat zijn hun ervaringen; is men tevreden over de informatie; welke gevolgen had deelname aan een health check voor henzelf, hun familie en de arts-patiëntrelatie? Ook werden artsen geïnterviewd en werden artsen en gebruikers met elkaar in gesprek gebracht.

Theo A. Boer
ISBN 978 90 5881 971 0
Uitgever: Buijten en Schipperheijn B.V.
€ 16,95

Deel 19 | Lijden en volhoudenIn dit boek gaan twaalf auteurs in op de belangrijkste vragen over lijden, vanuit medisch, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel oogpunt. Wat bedoelen we met lijden? Wat is ‘voltooid leven’? Wat zegt de Bijbel? Het boek is tevens een zoektocht naar bronnen van kennis, troost en levenskunst die ons in staat stellen met lijden om te gaan. Auteurs uit verschillende disciplines schrijven vanuit christelijke inspiratie, met Jezus als inspiratiebron.

Theo A. Boer, Dick Mul
ISBN 978 90 5881 906 2
Uitgever: Buijten en Schipperheijn B.V.
€ 16,95

Deel 18 | Goede Zorg, christelijk geínspireerde ethiek van geval tot gevalIn de gezondheidszorg komen ethische vragen vrijwel dagelijks op je af. Antwoord geven vanuit je christelijke achtergrond is niet altijd gemakkelijk. De bundel is opgebouwd uit beschrijvingen van praktijksituaties, voorzien van kort commentaar. Er komen tientallen onderwerpen aan de orde die ons vroeg of laat allen raken, bij onszelf, bij familie of in de kennissenkring. Denk aan de waarde van het embryo, behandeling van kinderen met ernstige handicaps, dure behandelingen bij oudere patiënten, orgaandonatie, patiënt of consument, levenseindebeslissingen bij wilsonbekwamen, euthanasie bij kanker, de patiënt die ‘het’ niet wil weten, enz. Principieel en praktisch. Voor de doordenkers zijn enkele korte achtergrondhoofdstukken toegevoegd. Het boekje is bedoeld als steun voor werkers in de gezondheidszorg, maar ook voor belangstellenden daarbuiten. Goede Zorg, christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval.

Theo A. Boer, Dick Mul
ISBN 9789058816818
Uitgever: Buijten en Schipperheijn B.V.
€ 14,95

Deel 17 | Bezinning op levensbeginBezinning op het levensbegin, verzamelde opstellen van Henk Jochemsen is het nieuwste deel in de Lindeboomreeks. Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Henk Jochemsen als directeur van het Lindeboom Instituut. U vindt in deze bundel artikelen van Jochemsen die nog niet zijn gepubliceerd en een een aantal artikelen dat hij samen met anderen schreef. Jochemsens werk kenmerkt zich door grote kundigheid en bevlogenheid. De keuzen die gemaakt moeten of kunnen worden rond het levensbegin, zijn de rode draad in dit boek.

Henk Jochemsen
224 pagina’s
€ 22,50 | Abonnementsprijs € 19,50

Deel 16 | Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefeningTer gelegenheid van de honderdste geboortedag van Prof.dr. G.A. Lindeboom, één van de grondleggers van de medische ethiek in Nederland, interviewde Theo Boer een negental bekende protestantse en katholieke ethici. Het resultaat is een boeiend boek met openhartige gesprekken waarin ethiek niet alleen als vakgebied maar vooral ook als passie naar voren komt. Gesprekken met: Jochem Douma, bisschop Wim Eijk, Henk ten Have, Annelies van Heijst, Henk Jochemsen, Gerrit de Kruijf, Doeke Post en Hans Reinders.

Theo A. Boer
96 pagina’s
€ 13,50 | Abonnementsprijs € 10,80

Deel 15 | Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in NederlandIn dit boek bespreken vier deskundigen het denken en de praktijk van 35 jaar euthanasie in Nederland. Een controversieel onderwerp dat steeds weer vragen oproept. Dit boek geeft vanuit christelijk perspectief inzicht in het beleid en de praktijk rond levensbeëindigend handelen. Een belangrijke hulp voor iedereen die worstelt met die dilemma’s op dit terrein.

P.J. Lieverse e.a
192 pagina’s
2005
€ 16,90 | Abonnementsprijs € 13,52

Deel 14 | Met zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van verpleegkundige zorgverleningIn dit boek wordt de houdbaarheid onderzocht van de gedachte dat zorg als zinvol kan worden ervaren voor zover deze een positieve betekenis heeft voor vitale gegevenheden van het menselijk bestaan.

B.S. Cusveller
239 pagina’s
2004
€ 19,90 | Abonnementsprijs € 15,92

Deel 13 | Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpenIn dit boek worden actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg op een rij gezet. Het boek laat zien dat het christelijk geloof relevante denk- en handelwijzen biedt voor een verantwoord gebruik en ontwikkelingen van voorzieningen in de gezondheidszorg. Dit boek is een geheel geactualiseerde versie van een eerdere uitgave.

B.S. Cusveller, N.A. de Ridder-Sneep, H. Jochemsen (red.)
222 pagina’s
Geactualiseerde 2e druk, 2003
€ 17,50 | Abonnementsprijs € 14,00

Deel 12 | Toetsen en begrenzen. Een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologieBiotechnologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Aan verdere ontwikkeling van de biotechnologie wordt grote waarde gehecht door wetenschappers en door het bedrijfsleven. Aan de moderne biotechnologie kleven echter ook grote vragen die niet genegeerd mogen worden. Deze uitgave in de Lindeboomreeks gaat daarop in.

Dit boek werd geschreven in samenwerking met een werkgroep van de wetenschappelijke bureaus van GPV en RPF (ChristenUnie).

H. Jochemsen (red.)
264 pagina’s
2000
€ 17,90 | Abonnementsprijs € 14,32

Deel 11 | Volwaardige verpleging. Morele beroepsverantwoordelijkheid in de zorgverlening (Bekroond met de GH-prijs 1999)Zorgverleners kunnen in de praktijk voor lastige dilemma’s komen te staan. Mogen zij medewerking weigeren aan verrichtingen als euthanasie en abortus? Hoe moeten zij staan tegenover seksualiteit tussen patiënten of bewoners? Dit boek gaat met name in op knelpunten die zorgverleners vanuit hun geloofsovertuiging als confronterend kunnen ervaren. De schrijvers stellen daarbij centraal waar het in de zorgverlening om draait: het bevorderen van het welzijn van patiënten ‘als in zichzelf waardevol’. Door daar het accent te leggen kunnen zorgverleners komen tot volwaardige verpleging.

B.S. Cusveller (red.)
175 pagina’s
1999
€ 14,90 | Abonnementsprijs € 11,60

Deel 10 | Verantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiekNa een analyse van de achtergronden van ontwikkeling in de geneeskunde poogt dit boek een medische ethiek te formuleren vanuit een doordenking van de centrale relatie in de medische zorgverlening, de arts-patiëntrelatie. Een tweede centraal punt in het boek is dat de beoefening van de ethiek altijd plaatsvindt vanuit een breder perspectief op leven, ziekte, gezondheid en dood en ook op de betekenis van de taak van de geneeskunde. In het laatste hoofdstuk worden eerdere bevindingen uitgewerkt tot een model van ethiek in het klinisch handelen, waarin onderscheiden ethische benaderingen in het begrip ‘verantwoordelijkheid’ worden geïntegreerd. Vandaar de titel: Verantwoord medisch handelen.

H. Jochemsen, G. Glas
232 pagina’s
1997
€ 18,15 | Abonnementsprijs € 14,52

Deel 9 | Professie of profijt?Marktwerking krijgt een steeds belangrijker plaats in de gezondheidszorg. Door marktwerking zou een beter op de wensen van de patiënten aansluitend zorgaanbod tot stand komen. Daarmee zou de kostenbeheersing van de gezondheidszorg gebaat zijn. Deze ontwikkeling laat de professionele autonomie van de arts niet ongemoeid. Voor de beoordeling van deze problematiek schets dit boek de eigen aard van de medische praktijk in het kader van het zorgstelsel en een ethische en economische beoordeling van de invoering van de marktwerking in de zorgverlening.

J.J. Polder, J. Hoogland, H. Jochemsen
152 pagina’s
1996
€ 11,30 | Abonnementsprijs € 9,04

Deel 8 | Zorg dragen. Naar een christelijke visie op zorgWat kan zorg betekenen in een tijd waarin zorg uiteenvalt in ‘functionele eenheden’ die door ‘consumenten’ kunnen worden ‘ingekocht’? Wat mogen patiënten en zorgverleners van elkaar verwachten? In dit boek wordt een visie op zorg ontwikkeld, die niet alleen betrekking heeft op medische zorg, maar ook op aanverwante onderwerpen, zoals patiëntenperspectief, verpleegkundige zorgverlening, organisatie van de zorg en onderwijs in de zorg.

B.S. Cusveller (red.)
104 pagina’s
1996
€ 10,85 | Abonnementsprijs € 8,68

Deel 7 | De foetus als donor?Het gebruik van foetaal weefsel, waarmee vooral ten behoeve van patiënten met de ziekte van Parkinson wordt geëxperimenteerd, roept allerlei ethische vragen op. Het staat daarmee in het kader van allerlei ontwikkelingen rond het begin van het menselijk leven, zoals reageerbuisbevruchting en genetisch onderzoek van embryo’s, en het bepaalt de samenleving opnieuw bij de vraag naar de beschermwaardigheid van de menselijke vrucht en bij de vraag of verdergaande aantasting daarvan gevolgen heeft voor de rechtsbescherming van het leven van alle mensen.

E. J. Westerman, T. van Laar, H. Jochemsen
De foetus als donor?
1995
72 pagina’s
€ 3,50 | Abonnementsprijs € 2,80

Deel 6 | De grenzen gewaardeerd. Keuzen in de gezondheidszorg na 'Dunning'De gezondheidszorg is te duur. Hoe beheersen we de kosten in de gezondheidszorg met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? In 1991 verscheen hierover het rapport Kiezen en delen van de commissie Keuzen in de Zorg (Commissie Dunning). In 1993 organiseerde het Lindeboom Instituut in samenwerking met de wetenschappelijke studiecentra van SGP, GPV en RPF naar aanleiding van dit rapport een symposium. Daarin stonden de vragen rond het stellen van grenzen aan de gezondheidszorg centraal. Is onze gezondheidszorg te duur? Wat zijn de waarden die schuilen achter het beperken van de voorzieningen in de gezondheidszorg? Op deze vragen gaat dit boek in.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut (red.)
1994
96 pagina’s
€ 4,55 | Abonnementsprijs € 3,64

Deel 5 | Zorg voor wildonbekwame patiëntenWanneer een patiënt niet in staat is zijn beslissingen kenbaar te maken, moeten anderen deze voor hem nemen: specialisten, hulpverleners en familieleden van de patiënt. Wanneer dan voor de patiënt een beslissing over zijn behandeling genomen moet worden, voelt de familie zich vaak machteloos en de specialist zich onzeker. In deze bundel wordt concreet ingegaan op de zorg voor vier groepen wilsonbekwame patiënten: pasgeborenen, comateuze patiënten, demente mensen en mensen met een verstandelijke handicap.

H. Jochemsen (red.)
1994
200 pagina’s
€ 15,90 | Abonnementsprijs € 12,72

Deel 4 | De mensen en zijn erfgoed. Ethische en maatschappelijke aspecten van de moderne gentechnologieDe moderne (medische) wetenschap heeft technieken ontwikkeld om rechtstreeks in te grijpen in het erfelijk materiaal van levende wezens. Dit roept zowel fantastische voorspellingen als angstaanjagende schrikbeelden op. Maar wat is nu de stand van zaken? Wat beoogt men ten diepste met de moderne gentechnologie? Wat gebeurt er met de genetische gegevens die hierbij vrijkomen? Deze bundel benadert deze vragen ondermeer vanuit wijsgerig-ethisch en theologisch gezichtspunt en wijst op de culturele en maatschappelijke context waarin deze vraagstukken zich voordoen.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut (red.)
1992
104 pagina’s
€ 9,75 | Abonnementsprijs € 7,80

Deel 3 | De grenzen bereikt? Over ethische vragen bij financiële begrenzing van de gezondheidszorgSteeds vaker wordt de gezondheidszorg geconfronteerd met de schaarste van de beschikbare middelen: wachtlijsten, dure technieken, tekort aan transplantatie-organen, etc. Dit boek gaat in op de spanning tussen het stijgen van de vraag naar de gezondheidsmiddelen en het beperken van de kosten van de zorg. Daarnaast biedt dit boek bijdragen over de historische en geestelijke achtergronden van deze ‘keuzen-in- de-zorg’-problematiek.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut (red.)
1991
105 pagina’s
€ 9,25 | Abonnementsprijs € 7,40

Deel 2 | Reageerbuisbevruchting - verantwoord?Wetenschappers een medische, ethische en juridische bespreking aan dit thema gewijd.

W.G.M. Witkam, W.H. Velema, A.P. van der Linden
1990
136 pagina’s
€ 11,15 | Abonnementsprijs € 8,92

Deel 1 | De medische ethiek in de branding. Een keuze uit het werk van Gerrit Arie LindeboomIn dit boek zijn elf essays bijeengebracht van prof. dr. G.A. Lindeboom, die vanaf 1950 tot aan zijn emeritering in 1975 verbonden was aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De opstellen in deze bundel geven een goed beeld van Lindebooms visie op geneeskunde en medische ethiek, die duidelijk nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. De opstellen betreffen Lindebooms oraties aan de VU, de medische ethiek in het algemeen en enkele speciale medisch-ethische onderwerpen. Met een inleiding van dr.ir. S. Strijbos en een nabeschouwing van prof.dr. M.J. van Lieburg.

S. Strijbos (red.)
1992
235 pagina’s
€ 6,85 | Abonnementsprijs € 5,48

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy